Trip

ภาษาไทยวันนี้

มฤค อ่านว่า มะ - รึก

แปลว่า  ทราย , เนื้อกวาง

ทายวัน  อ่านว่า ทาย - ยะ - วัน

แปลว่า ป่า

หมายถึง ป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของกวาง

DSCF0553.jpg picture by wanaluka

ไปเที่ยวกับครอบครัว

DSCF0554.jpg picture by wanaluka

DSCF0549.jpg picture by wanaluka

DSCF0551.jpg picture by wanaluka

พัดลมโบราณ

 

DSCF0552.jpg picture by wanaluka

เมื่อครั้งยังสร้างไม่เสร็จ

DSCF0567.jpg picture by wanaluka 

DSCF0570.jpg picture by wanaluka

DSCF0586.jpg picture by wanaluka

พี่สุดหล่อขอถ่ายรูปหน่อย

 DSCF0590.jpg picture by wanaluka

คุณพ่อ คุณตา คุณหลาน